Algemene voorwaarden

1. Opzegtermijn

Zwerfkei Tijdelijk Beheer hanteert een opzegtermijn van achtentwintig dagen voor woonruimtes en veertien dagen voor werkruimtes. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. In alle gevallen houdt Zwerfkei Tijdelijk Beheer zich het recht voor hierover te beslissen.

2. Aard van de overeenkomst

Zwerfkei Tijdelijk Beheer gaat met bewaarnemers uitdrukkelijk en per definitie een overeenkomst van tijdelijke aard aan. Bewaarnemers bouwen geen huurrechten op en kunnen geen beroep doen op huurbescherming. Zwerfkei Tijdelijk Beheer garandeert in geen geval een vervangende ruimte.

3. Verplichtingen

3.1 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Bewaarnemers zijn verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en gedurende de looptijd van de overeenkomst ter zake deugdelijk verzekerd te blijven. Een bewijs hiervan dient aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer overhandigt te worden bij het tekenen van een bewaringsovereenkomst.

3.2 Inschrijving Bevolkingsregister

Bewaarnemers die een ruimte in gebruik nemen als woonruimte, zijn verplicht zich op dit adres in te schrijven bij het Bevolkingsregister van de desbetreffende gemeente.

4. Kosten

4.1 Inschrijfkosten

Inschrijving bij Zwerfkei kost € 25,- Deze kosten dienen met pin te worden betaald bij inschrijving.

4.2 Woonkostenvergoeding

Bewaarnemers betalen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van een woon- en/of werkruimte. Betalingen dienen te geschieden voor de eerste dag van iedere nieuwe kalendermaand.

Alle vergoedingen worden per persoon betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betalingen dienen op tijd te geschieden. Bij niet tijdige betaling heeft Zwerfkei het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Wanneer betalingen niet op tijd zijn, wordt door Zwerfkei gemaand. Bij de tweede maning worden administratiekosten á € 10,- in rekening gebracht. Bij de derde maning wordt € 25,- in rekening gebracht en volgt direct een beëindiging van de lopende overeenkomst(en).

Voor ieder geval dat de bewaarnemer in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening van de hoofdsom aan Zwerfkei. In het geval dat Zwerfkei tot incassomaatregelen over moet gaan, is de bewaarnemer eveneens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag.

4.3 Waarborgsom

Bewaarnemers betalen een waarborgsom bij ingebruikname van een eerste woon- en/of werkruimte. Deze waarborgsom dient binnen drie dagen na ondertekening van de bewaringsovereenkomst te zijn betaald. De waarborgsom wordt op schriftelijk verzoek binnen twee weken na oplevering per bank geretourneerd, mits alle sleutels zijn ingeleverd, de ruimte correct is opgeleverd en aan alle overige verplichtingen is voldaan.

4.4 Contractkosten

Bewaarnemers zijn bij het tekenen van iedere nieuwe overeenkomst een vergoeding verschuldigd.

4.5 Verhoging

Zwerfkei behoudt zich het recht voor vergoedingen en administratiekosten per mutatie te verhogen.

4.6 Belastingen en heffingen

Heffingen, belastingen en aanslagen met betrekking op een woon- en/of werkruimte zijn voor rekening van de bewaarnemer.

5. Overige voorwaarden

5.1 Selectie

Zwerfkei Tijdelijk Beheer behoudt zich het recht voor potentiële kandidaten géén woon- of werkruimte aan te bieden, wanneer wordt getwijfeld aan de geschiktheid van de kandidaat als beheerder van een pand.

5.2 Bewaarneming

Bewaarnemers dienen ervoor te zorgen dat hun woon- en/of werkruimte te allen tijde schoon en opgeruimd is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwerfkei mogen bewaarnemers niets aan de ruimte veranderen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het uitvoeren van schilderwerkzaamheden en het boren van gaten.

In verband met de mogelijke aanwezigheid van asbest, is het zonder schriftelijke toestemming van Zwerfkei niet toegestaan zaken als vloerbedekking, aftimmering, (warmte) installaties, vensterbanken of overige zaken uit de woning te verwijderen of te beschadigen.

Het is bewaarnemers en/of hun gasten uitdrukkelijk verboden om in de ruimte te roken.

Bewaarnemers zullen aan omwonenden en andere derden geen overlast veroorzaken, in het bijzonder ook geen geluidsoverlast door muziekapparatuur, waaronder begrepen instrumenten en versterkers.

Bewaarnemers is onder geen beding toegestaan borrels, feesten of andere bijeenkomsten te organiseren in de ruimte.

Het is bewaarnemers niet toegestaan kinderen in de woning te huisvesten, ook niet voor korte duur.

Het is bewaarnemers niet toegestaan huisdieren aanwezig te hebben in de woning. Hieronder vallen ook huisdieren van derden.

Bewaarnemers zijn verplicht huisvuil regelmatig buiten te plaatsen (op de dagen waarop de Stadsreinigingsdienst het huisvuil ophaalt), dan wel in de daartoe bestemde ondergrondse containers te deponeren. Dit geldt ook voor het regelmatig wegbrengen van lege flessen en oud papier.

Het is bewaarnemers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwerfkei niet toegestaan om het slot van de ruimte te vervangen, of om sloten e.d. aan te brengen waardoor de toegang tot de ruimte belemmerd kan worden, op welke wijze dan ook.

5.3 Binnentreden

Bezichtingen ten behoeve van voorgenomen verkoop of verhuur, uit te voeren renovatie- en/of sloopwerkzaamheden en het opnemen van de woning of meterstanden worden waar mogelijk vierentwintig uur vooraf door Zwerfkei aangekondigd.

Zwerfkei behoudt zich het recht de woning te controleren om de kwaliteit van het beheer te kunnen waarborgen. Wanneer het vermoeden bestaat dat de veiligheid en/of hygiëne in het geding zijn, of wanneer er een vermoeden is van zaken die onwettig zijn, worden deze controles niet vooraf aangekondigd.

Bij binnentreden worden door Zwerfkei de algemeen geldende fatsoensnormen in acht genomen. Ook wijst Zwerfkei haar opdrachtgevers op het door haar gehanteerde protocol. Men dient zijn/haar aanwezigheid kenbaar te maken door aan te bellen of aan te kloppen. Wanneer men zich, bij geen respons, zelf toegang verschaft met sleutels, dient men bij binnentreding nogmaals zijn/haar aanwezigheid kenbaar te maken. We verwachten dat men zich bij binnentreding legitimeert.

5.4 Brandveiligheid

Bewaarnemers krijgen bij de eerste woning die zij via Zwerfkei gaan bewonen een rookmelder. Deze dient in elke woning opnieuw bevestigd te worden volgens de bijgeleverde instructies. Van bewaarnemers wordt verwacht dat zij deze instructies aandachtig bestuderen.

Indien bewaarnemers van de eigenaar van het pand of Zwerfkei instructies krijgen met betrekking tot brandveiligheid, dienen deze in acht genomen te worden.

Van bewaarnemers wordt verwacht dat zij voorkomen dat in het pand een brandonveilige situatie ontstaat.

5.5 Calamiteiten

Voor calamiteiten is Zwerfkei ook buiten kantoortijden te bereiken (via 020 622 0808). Onder calamiteiten vallen onder andere inbraak, brand, ernstige lekkage of schade.

Verlies van huissleutels wordt niet gezien als een calamiteit. In overleg is het eventueel mogelijk buiten kantoortijden een afspraak te maken voor reservesleutels. Hier wordt € 75,- voor gerekend.

5.6 Klachtenafhandeling

Indien bewaarnemers een klacht hebben over of met betrekking tot de beheerde ruimte, dienen zij dit per email aan Zwerfkei kenbaar te maken, via klacht@zwerfkeibeheer.nl. Van Zwerfkei mag binnen tien werkdagen een reactie verwacht worden. Zwerfkei streeft ernaar klachten van bewaarnemers naar alle redelijkheid en tevredenheid van de betrokken partijen op te lossen.

Op iedere gesloten overeenkomst is het klachtenreglement van het Keurmerk Leegstandbeheer van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op de website van het Keurmerk.

5.6 Rechten

Zwerfkei behoudt zich het recht voor overeenkomsten en algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Aan de informatie op deze website, ingevulde formulieren of verstuurde emails kunnen geen rechten worden ontleend.

5.7 Privacy

5.7.1 Disclaimer

Zwerfkei Tijdelijk Beheer besteedt alle zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden.

Zwerfkei Tijdelijk Beheer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen of mogelijke virussen.

Indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op deze website zouden voorkomen, erkent Zwerfkei Tijdelijk Beheer hier geen verantwoordelijkheid voor.

Zwerfkei Tijdelijk Beheer is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinkt.

5.7.2 Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) die u ons verschaft vertrouwelijk en uitsluitend binnen ons bedrijf wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer de gegevens niet worden gebruikt, worden deze verwijderd.